Susipažinkime su WASLI

Pirmą kartą mintis apie tarptautinę gestų kalbos vertėjų asociaciją kilo 1975 metais Pasaulio kurčiųjų federacijos kongreso  Vašingtone (JAV) metu. Prireikė dar dvidešimties metų, kad ši mintis būtų įkūnyta. Nuo 1995 m., kai vyko Pasaulinės kurčiųjų federacijos kongresas Vienoje, buvo pradėta aktyviau veikti, siekiant įkurti gestų kalbos vertėjų asociaciją. Tais pačiais metais dvi vertėjos Raija Moustegaard ir Raili Ojala-Signell (abi iš Suomijos) – buvo deleguotos kurti tarptautinės asociacijos nuostatų. 1999 m. Brisbane (Australija) vykusiame Pasaulio kurčiųjų federacijos kongrese dalyvavo 150 vertėjų iš 30 šalių. Kongreso metu buvo suburta darbo grupė, kuri toliau dirbo tobulindama nuostatų projektą iki galutinio teisinio dokumento ir jo pristatymo viešai svarstyti.

2003 metų liepos 23 dieną Monrealyje (Kanada) buvo įkurta Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacija (PGKVA, ang. WASLI- World Association of Sign Language Interpreters). Šio įvykio liudytojai buvo 60 vertėjų, susirinkę iš 20 šalių, kartu su Pasaulio kurčiųjų federacijos generaline sekretore Carol lee Aquiline.

Pirmasis asociacijos suvažiavimas vyko 2005 metais Vorsesteryje (Pietų Afrikos Respublika). Jame dalyvavo per 220 delegatų iš daugiau nei 40 šalių (tarp jų – ir iš Lietuvos). Suvažiavime buvo išrinkta asociacijos taryba. Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidente tapo Liz Scott-Gibson (Škotija), viceprezidentu- Philemonas Akachas (PAR), sekretoriumi-Zane Hema (Didžioji Britanija).

Antrasis suvažiavimas vyko 2007 m. Ispanijos mieste Segovijoje. Į jį susirinko 293 delegatai iš 44 šalių. Šis suvažiavimas 3 asmenis delegavo plėtoti asociacijos veiklos į Afriką, Pietų Ameriką ir Balkanų šalis.

Trečiajame Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos suvažiavime 2011 metais , kuris vyko Durbane (Pietų Afrikos Respublika), dalyvavo 160 delegatų iš 46 šalių, tarp jų – iš 17 Afrikos šalių. Nauja asociacijos prezidente išrinkta Debra Russel (Kanada), sekretoriumi Awoii Patrickas Michaelis (Uganda). Liz Scott Gbson ir Zane Hema, asociacijoje dalyvavo nuo pat pirmųjų jos istorijos dienų, tapo garbės nariais.

Ketvirtajame Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos suvažiavime 2015 metais, kuris vyko Stambule (Turkijoje), dalyvavo  295 delegatai iš 56 šalių, įskaitant 60 kurčiųjų vertėjų. Asociacijos prezidente antrai kadencijai išrinkta Debra Russel (Kanada), naująja sekretore tapo Isabelle Heyerick (Belgija). Nigelas Howardas buvo išrinktas kurčiųjų vertėjų patariamojo komiteto pirmininku.

Penktasis Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos suvažiavimas vyko šių metų liepos mėnesį Paryžiuje. Naujuoju asociacijos prezidentu išrinktas  Christopher Stone – UK , viceprezidente išrinkta  Susan Emerson – Australia.

Didžiulis pasiekimas Lietuvai, mūsų atstovas Arūnas Bražinskas tapo pasaulinės gestų kalbos asociacijos tarybos nariu atsakingu už  kurčiųjų vertėjų sritį, tai nauja sritis, kurioje reikia daug pokyčių visame pasaulyje.

Kitas pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos suvažiavimas 2023 metais vyks Pietų Korėjoje.

Lietuva į Pasaulinę gestų kalbos vertėjų asociaciją įstojo 2019 m.

Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos vykdomąją tarybą sudaro prezidentas, viceprezidentas, sekretorius, iždininkas ir atstovai aštuoniems regionams: Afrikai, Australijai ir Okeanijai, Azijai, Balkanams, Europai, Lotynų Amerikai, Šiaurės Amerikai, Užkaukazei ir Centrinei Azijai.

Oficiali WASLI susirinkimų ir susirašinėjimų kalba- anglų kalba.

Pagrindinis Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos tikslas yra kelti gestų kalbos vertėjo profesijos lygį visame pasaulyje.

WASLI suformulavo 5 siekius:

         skatinti steigti nacionalines gestų kalbos vertėjų asociacijas tose šalyse, kuriose jų dar nėra;

         remti jau egzistuojančias nacionalines vertėjų asociacijas;

         keistis informacija ir būti informacijos šaltiniu vertimo klausimais;

         remti gestų kalbos vertėjų darbą tarptautinėse konferencijose;

         bendradarbiauti su organizacijomis, kurių siekiai panašūs ir pan.

Pagrindinėmis vertybėmis PGKVA skelbia  bendradarbiavimą, vertėjų profesionalumą ir mokymąsį.

Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos interneto adresas: http:// www.wasli.org

Informacija parengta remiantis informaciniu leidiniu „Pasaulio kurčiųjų istorija“, pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos interneto svetaine www.wasli.org

Susipažinkime su EFSLI

Europos gestų kalbos forumas (EGKVF, ang. EFSLI-European Forum Sign Language Interpreters) yra Europos gestų kalbos vertėjų organizacija, kurią sudaro nacionalinės asociacijos bei individualūs ir asocijuotieji nariai.

1987 metais Albi mieste (Prancūzija) vyko konferencija, kurios metu buvo svarstomi klausimai, susiję su gestų kalbos vertimo padėtimi Europoje. Tuo pat metu grupė Europos gestų kalbos vertėjų, kurie dirbo Pasaulio kurčiųjų federacijos kongrese Helsinkyje 1987 m., nutarė organizuoti pirmąjį EGKVF seminarą. Jis vyko kitais metais (1988) Glazge (Škotija) ir buvo susitarta dėl bendros tolesnės veiklos. Ši neformali grupė susitiko dar kelis kartus: 1990 metais Lisabonoje (Portugalija), 1990 metais Atėnuose (Graikija), 1991 metais Briuselyje (Belgija) ir Hamburge (Vokietija). Nors tuo metu EGKVF buvo neformali grupė, tapo aišku, kad norint veikti oficialiai ir gauti finansinę paramą, reikia įkurti tinkamą organizaciją, kuri turėtų savo nuostatus.

1993 metų rugpjūčio pabaigoje Briuselyje (Belgija) buvo patvirtinta pirmoji EGKVF konstitucija ir išrinkti pirmieji valdybos nariai: prezidentė Liz Scott Gibson (Škotija)‘ viceprezidentė Taili Ojala (Suomija); sekretorė Andrea Schulz (Vokietija) iždininkė Susanne Carstensen (Danija). Viena iš svarbiausių tuometinių sąlygų buvo ta, kad valdybos nariai galėtų atstovauti skirtingiems Europos regionams. 1994 metais Edinburge (Škotija) įvyko pirmasis EGKVF seminaras tema „Darbo sąlygos“. Renginį parėmė Europos bendruomenių komisija ir programa „Helios II“ (bendruomenės veiksmų programa neįgaliems Europos piliečiams, savarankiškai gyvenantiems visuomenėje), taip pat Europos kurčiųjų sąjunga. 1997 metais visa Europos skiriama finansinė parama buvo nutraukta. EGKVF visada siekė suteikti erdvę savo nariams ir gestų kalbos vertėjams kiek galima plačiau diskutuoti ir keistis informacija. Todėl kasmet organizuoja konferencijas arba seminarus, į kuriuos suvažiuoja dalyvių iš visų Europos šalių ir svečių iš viso pasaulio.

Vertėjų forumo uždaviniai:

1. Skatinti ir drąsinti keitimąsi vertėjo profesijos paslaugomis visoje Europoje.

2. Pasiekti, kad būtų oficialiai pripažinta gestų kalbos vertėjo profesija.

3. Drąsinti ir skatinti mokslines bei pedagogines iniciatyvas, tobulinant gestų kalbos vertimo ir vertėjų mokymo standartus.

4. Teikti paramą ir informaciją gestų kalbos vertėjams, būsimiems vertėjams, jų mokytojams ir gestų kalbos vertimo paslaugų teikėjams bei gavėjams.

5. Pristatyti gestų kalbos vertėjo profesijos interesus atitinkamose institucijose.

EFSLI prezidentai

Liz Scott Gibson (Škotija): 1993 – 1997

Griet Geysels (Belgija): 1997 – 2002

Marco Nardi (Italija): 2002 – 2006

Maya de Wit (Nyderlandai): 2006 – 2012

Marinella Salami (Italija): 2012 – 2013

Peter Llewellyn-Jones (Jungtinė Karalystė): 2013 – 2015

Christian Peters (Vokietija): 2015 – 2016

Ivana Bućko (Serbija) 2016 – dabar

Europos gestų kalbos forumo interneto adresas: http:// www.efsli.org Informacija parengta remiantis informaciniu leidiniu „Pasaulio kurčiųjų istorija“, Europos gestų kalbos vertėjų forumo interneto svetaine www.efsli.org

WASLI (Pasaulinėje gestų kalbos vertėjų asociacija) generalinė asamblėja Prancūzijoje, Paryžiuje

2019 m. birželio 17 d. Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktorė  R. Leonavičienė, pavaduotojas A. Bražinskas, vertėjas M. Radavičius (LGKVA prezidentas), vyr. vertėja D. Nevardauskienė bei vertėja J. Dabulskienė dalyvavo WASLI (Pasaulinėje vertėjų asociacijos) generalinėje asamblėjoje, kuri vyko Prancūzijoje, Paryžiuje. Du delegatai iš Lietuvos, R. Leonavičienė bei M. Radavičius, balsavo naujojo asociacijos prezidento bei tarybos rinkimuose. Naujuoju Pasaulio vertėjų asociacijos prezidentu išrinktas Christopher Stone (žr. nuotraukoje)! Svekiname jį! Taip pat norime pasidalinti, kad valdyboje turėsime ir Lietuvos atstovą, kuriuo tapo Arūnas Bražinakas, jis tapo valdybos nariu, atsakingu už kurčiuosius vertėjus, sveikiname! A. Bražinskui linkime sėkmės, užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo, kantrybės ir dar didesnio tobulėjimo!  

Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos suvažiavimas

2019 m. birželio 7 d. Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centre, vyko Lietuvių gestų kalbos vertėjų suvažiavimas. Suvažiavime dalyvavo 39 lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos nariai.

Visuotino susirinkimo metu buvo pristatyta revizijos komisijos ataskaita, kurią pristatė Jolanta Radzevič, prezidentė pristatė LGKVA veiklos ataskaitą už 2018 m. Vienbalsiai nutarta tvirtinti abi ataskaitas.

Neeilinis įvykis susirinkimo metu, naujojo prezidento rinkimai. Į šį postą kandidatūrą pateikė Mantas Radavičius, kandidatas sulaukė 34 balsų , 4 –prieš, 1 susilaikė. Naujasis prezidentas dėkojo už išreikštą pasitikėjimą, pažadėjo stengtis  savo darbu ir veikla nenuvilti.

Asociacijos nariai padėkojo ilgametei asociacijos prezidentei Ramunei Leonavičienei už nuoširdų darbą, kuris kainavo daug sveikatos ir kantrybės.

Oficialiosios Suvažiavimo dalies pabaigoje buvo renkama naujoji Asociacijos valdyba jos nariais tapo: Sabina Grėbliūnaitė, Nija Vareikienė, Alicija – Jolanta Dabulskienė, Simona Savickienė, Violeta Galdikienė, Alicija Bogdanovič, Greta Naujokaitė, Birutė Šimkienė, Indrė Dulskaitė – Pauliukienė.

Į revizijos komisiją išrinkti: Sandra Kemeraitienė, Asta Zinkevičiūtė ir Vytautas Valiauga.

Už video dėkojame Šiaulių gestų kalbos video studijos „Proforma“ operatoriui Mindaugui Bulniui. Video rasite čia.

Pasaulinės gestų kalbos vertėjų asociacijos (WASLI) prezidentės Debros Russell seminaras gestų kalbos vertėjams: „Patobulinti apdorojimo įgūdžiai: veiksmingi gestų ir šnekamosios kalbos vertimai“

Kodėl žmogui svarbu tobulėti, analizuoti save, savo veiksmus?

Tobulėjimas žmogaus gyvenime – ilgas procesas. Kad tobulėjimas būtų ilgalaikis, turime investuoti į save, dėti pastangas, analizuoti savo veiksmus, įvertinti gyvenimo pamokas, juk tai viso gyvenimo atskaitomybė sau pačiam. Kodėl apie tai kalbame? Todėl, kad balandžio 18 dieną, Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto patalpose vyko Pasaulinės gestų kalbos vertėjų asociacijos (WASLI) prezidentės Debros Russell seminaras gestų kalbos vertėjams: „Patobulinti apdorojimo įgūdžiai: veiksmingi gestų ir šnekamosios kalbos vertimai“. Tai laikas, kada iš visos Lietuvos sugužėję gestų kalbos vertėjai užsiėmė saviugda, kuri, tikimės, pravers ne tik vertimo situacijose, bet ir gyvenime. Taip pat susidomėjimo būta ir iš kaimyninių šalių – Latvijos bei Estijos. Čia taip pat atvyko vertėjai pasiklausyti Pasaulinės gestų kalbos vertėjų asociacijos (WASLI) prezidentės Debros Russell seminaro.

Debra Russel palietė gana aktualius, kasdieniškus klausimus su kuriais vertėjai susiduria savo kasdienėje darbo aplinkoje.

Ką vertime darau gerai, ką dar norėčiau patobulinti? Ką galvoju apie savo vertimo įgūdžius, dėl ko labiausiai pergyvenu, ką galėčiau patobulinti? Pasak Debros Russell klausk savęs, ką vertime padarei gerai, ką gali padaryti dar geriau? Jeigu esi vienas, tavo kolega turi tapti užrašų knygutė – užsirašyk ir analizuok.

Gestų kalbos vertėjai ne tik klausėsi, diskutavo, tačiau ir dirbo komandose. Buvo atlikos užduotys, kurios lavino gestų kalbos vertėjo atmintį. Svarbu suprasti pagrindinę mintį, svarbu kartoti informaciją, nes kuo daugiau ją kartoji – tuo geriau įsimini.

Taip pats Debra R. dalijosi patirtimi, kad nereikia bijoti nežinomų situacijų. Dabar, šis momentas yra pirmas kartas, kitą kartą žinosi, kaip elgtis tokioje situacijoje – kiekvieną iššūkį priimti kaip pamoką.

Dalinamės KAGKV centro vertėjos Loretos Veličkaitės įspūdžiais, įžvalgomis apie seminarą, jo svarbą. Džiaugiuosi, jog galėjau dalyvauti Debra Russell seminare. Man labai patiko naudingi, iš šalies žiūrint, galbūt ir juokingi, bet tikrai praktiškai panaudojami patarimai atminties lavinimui, tokie kaip kalbančiojo gestų kalbos atkartojimas arba tos kalbos schemos nusipiešimas. Savo darbe mes nuolat turime analizuoti įvykusius vertimus, tam kad nekartotume klaidų ir tobulėtume, tačiau kartais būna sunku analizuoti kai atrodo, kad arba viskas buvo gerai, arba viskas buvo blogai, mes neturime gairių pagal, kurias galėtume daryti analizę. Debra papasakojo, kad analizuojant vertimą, nesvarbu ar kai vertėte pats vienas, ar su komanda, apžvelgti reikia 5 aspektus: content (sakoma informacija), context (aplinka ir kontekstas), affect (emocijos ir poveikis), style (kalbėjimo stilius) ir goal (kalbėjimo tikslas), o mums tereikia jos pamokymus įsiminti ir naudoti savo darbe.

Klupimas kelyje yra būtinas, kad vis atsinaujinančiu pasiryžimu stiprėtų valia, kuri padėtų tobulėti. Nenuleiskite rankų ir tobulėkite!

Šaltinis: Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centras.

Tarptautinė konferencija „Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos 10-mečio atspalviai”

Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija (LGKVA) šiemet švenčia 10 metų sukaktį, ta progra, balandžio 17 dieną, LR Seime, Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija organizavo Tarptautinę konferenciją:  „Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos 10-mečio atspalviai”. Konferencijos atidaryme sveikinimo žodį tarė LGKVA prezidentė Ramunė Leonavičienė, kuri pasidžiaugė asociacijos pasiekimais – patvirtintas vertėjo Etikos kodeksas, nuo 2016 metų pradėti atestuoti gestų kalbos vertėjai, įvykdyta begalės projektų, surengta daugybė renginių. Apžvelgdama nueitą kelią LGKVA prezidentė sakė, kad „nuo pat veiklos pradžios mus lydėjo iššūkiai, nesupratimas, savų tikslų ieškojimas. Tačiau didelis noras, nemaži užmojai, bendra veikla mus vienijo ir telkė vieno tikslo link - kelti gestų kalbos vertėjo prestižą, padaryti profesiją matomą - ir tai vedė mus į priekį“.

Konferencijoje dalyvavo Pasaulinės gestų kalbos vertėjų asociacijos (WASLI) prezidentė Debra Russell, kuri sveikino LGKVA su nuostabiu 10-mečiu, džiaugėsi, kad Lietuva stengiasi užtikrinti, kad kurčiųjų žmogaus teisės nebūtų pažeistos.. Prezidentė skaitė pranešimą: „Žmogaus teisės ir kurtieji: kurioje vietoje atsiranda vertėjas?” Teisė į kalbą yra viena iš žmogaus teisių, vertėjai yra būdas užtikrinti kurtiesiems jų kalbines teises. Žmogaus teisės nesibaigia penktą valandą vakaro, todėl vertimo paslauga turi būt užtikrinta visą parą.

Džiaugiamės, kad per savo gyvavimo metus organizacija sugebėjo užmegzti ryšius su LR Seimu, Neįgaliųjų reikalų departamentu pries SADM, LKD, Surdologijos centru, Vilniaus kolegija, Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija, tačiau yra pastebima ir Tarptautiniu mastu. Didžiuojamės, kad šiais metais LGKVA oficialiai buvo priimta į WASLI asociacijos gretas.

Konferencijoje dalyvavo ir svečiai iš užsienio: Baltarusijos, Latvijos, Estijos, kurių atstovai skaitė pranešimus ir dalinosi savo šalies patirtimi apie gestų kalbos vertėjus. Taip pat turėjome video pranešimą iš Kanados apie Kanados kurčiųjų gestų kalbos vertėjų patirtis. Informacija pasidalino Pasaulinės gestų kalbos vertėjų asociacijos (WASLI) Tarptautinės gestų kalbos vertėjų patarėjas Nigel Howard.  Lenkijos atstovai negalėjo dalyvauti, todėl jų atsiųstą pranešim perskaitė LGKVA prezidentė Ramunė Leonavičienė.

Norime padėkoti konferencijos globėjai, moteratorei, Seimo narei – Ramintai Popovienei. Jos dėka konferencija galėjo vykti LR Seime, Kovo 11 – osios salėje, kuri buvo pritaikyta tiek gestų kalbos vertėjams, kurie buvo patogu atlikti paslaugą, tiek kurtiesiems ir visiems susirinkusiems svečiams buvo patogu stebėti bei klausytsis konferencijos.

Norime padėkoti ir mūsų centro kolegoms – Alicijai – Jolantai Dabulskienei bei Mantui Radavičiui už pasidalintą patirtį apie komandinio vertimo iššūkius - vertimą iš Popiežiaus vizito Lietuvoje ir „Žalgirio“ krepšinio varžybų tiesioginę transliaciją. Jų pranešimuose buvo puikiai atskleista su kokiomis problemomis, iššūkiais susiduriama komandinio vertimo metu, tai galima pritaikyti ir kasdieniniame vertėjų darbe, bet pasidalijo puikiais patarimai kaip galime šias problemas išspręsti. Taip pat dėkojame Arūnui Bražinskui už pasidalintą patirtį tema: „Kurčiojo vertėjo darbo ypatumai Lietuvoje“ bei vertimą.

Konferencijoje dalyvavo ir savo pranešimus skaitė Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių miesto vertėjos. Vertėjai dalinosi savo centrų veiklos istorija, kalbėjo apie streso valdymą vertėjų darbo aplinkoje, kurčiuosius vertėjus Europos kontekste.

DĖKOJAME VISIEMS VERTĖJAMS, KURIE VERTĖ KONFERENCIJOS METU – NUOŠIRDUS AČIŪ!

Šaltinis: Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centras.

Už video dėkojame Šiaulių gestų kalbos video studijos „Proforma“ operatoriui Mindaugui Bulniui.

Video rasite čia.

Kviečiame registruotis į Debros Russell seminarą „Patobulinti apdorojimo įgūdžiai: veiksmingi gestų ir šnekamosios kalbos vertimai“

Š. m. balandžio 18 d. 11 val. Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija Vytauto Didžiojo universitete (S. Daukanto g. 28, Kaunas) organizuoja Debros Russell seminarą "Patobulinti apdorojimo įgūdžiai: veiksmingi gestų ir šnekamosios kalbos vertimai". Kviečiame visus vertėjus dalyvauti ir tobulinti savo žinias!

Apie Debrą Russell: daktaro laipsnį turinti Kanados vertėja, pedagogė ir tyrinėtoja. Vertėjavimo patirtis daugiau nei 30 metų. Dirba su kurčiaisiais vertėjais nuo 1980-ųjų. Vertėjavimo akcentai apima medicinos, teisės, psichinės sveikatos ir įdarbinimo sritis. Šiuo metu Debra Russell yra Pasaulinės Gestų Kalbos Vertėjų Asociacijos (WASLI) prezidentė, o taip pat Komisijos narė, atsakinga už kolegijos vertėjų mokymą (CCIE).

Registracija vykdoma iki balandžio 15 d. 12 val.

Registracijos nuoroda rasite čia.

Informacijos šaltinis : ŠAGKVC