Susipažinkime su WASLI

Pirmą kartą mintis apie tarptautinę gestų kalbos vertėjų asociaciją kilo 1975 metais Pasaulio kurčiųjų federacijos kongreso  Vašingtone (JAV) metu. Prireikė dar dvidešimties metų, kad ši mintis būtų įkūnyta. Nuo 1995 m., kai vyko Pasaulinės kurčiųjų federacijos kongresas Vienoje, buvo pradėta aktyviau veikti, siekiant įkurti gestų kalbos vertėjų asociaciją. Tais pačiais metais dvi vertėjos Raija Moustegaard ir Raili Ojala-Signell (abi iš Suomijos) – buvo deleguotos kurti tarptautinės asociacijos nuostatų. 1999 m. Brisbane (Australija) vykusiame Pasaulio kurčiųjų federacijos kongrese dalyvavo 150 vertėjų iš 30 šalių. Kongreso metu buvo suburta darbo grupė, kuri toliau dirbo tobulindama nuostatų projektą iki galutinio teisinio dokumento ir jo pristatymo viešai svarstyti.

2003 metų liepos 23 dieną Monrealyje (Kanada) buvo įkurta Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacija (PGKVA, ang. WASLI- World Association of Sign Language Interpreters). Šio įvykio liudytojai buvo 60 vertėjų, susirinkę iš 20 šalių, kartu su Pasaulio kurčiųjų federacijos generaline sekretore Carol lee Aquiline.

Pirmasis asociacijos suvažiavimas vyko 2005 metais Vorsesteryje (Pietų Afrikos Respublika). Jame dalyvavo per 220 delegatų iš daugiau nei 40 šalių (tarp jų – ir iš Lietuvos). Suvažiavime buvo išrinkta asociacijos taryba. Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidente tapo Liz Scott-Gibson (Škotija), viceprezidentu- Philemonas Akachas (PAR), sekretoriumi-Zane Hema (Didžioji Britanija).

Antrasis suvažiavimas vyko 2007 m. Ispanijos mieste Segovijoje. Į jį susirinko 293 delegatai iš 44 šalių. Šis suvažiavimas 3 asmenis delegavo plėtoti asociacijos veiklos į Afriką, Pietų Ameriką ir Balkanų šalis.

Trečiajame Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos suvažiavime 2011 metais , kuris vyko Durbane (Pietų Afrikos Respublika), dalyvavo 160 delegatų iš 46 šalių, tarp jų – iš 17 Afrikos šalių. Nauja asociacijos prezidente išrinkta Debra Russel (Kanada), sekretoriumi Awoii Patrickas Michaelis (Uganda). Liz Scott Gbson ir Zane Hema, asociacijoje dalyvavo nuo pat pirmųjų jos istorijos dienų, tapo garbės nariais.

Ketvirtajame Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos suvažiavime 2015 metais, kuris vyko Stambule (Turkijoje), dalyvavo  295 delegatai iš 56 šalių, įskaitant 60 kurčiųjų vertėjų. Asociacijos prezidente antrai kadencijai išrinkta Debra Russel (Kanada), naująja sekretore tapo Isabelle Heyerick (Belgija). Nigelas Howardas buvo išrinktas kurčiųjų vertėjų patariamojo komiteto pirmininku.

Penktasis Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos suvažiavimas vyko šių metų liepos mėnesį Paryžiuje. Naujuoju asociacijos prezidentu išrinktas  Christopher Stone – UK , viceprezidente išrinkta  Susan Emerson – Australia.

Didžiulis pasiekimas Lietuvai, mūsų atstovas Arūnas Bražinskas tapo pasaulinės gestų kalbos asociacijos tarybos nariu atsakingu už  kurčiųjų vertėjų sritį, tai nauja sritis, kurioje reikia daug pokyčių visame pasaulyje.

Kitas pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos suvažiavimas 2023 metais vyks Pietų Korėjoje.

Lietuva į Pasaulinę gestų kalbos vertėjų asociaciją įstojo 2019 m.

Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos vykdomąją tarybą sudaro prezidentas, viceprezidentas, sekretorius, iždininkas ir atstovai aštuoniems regionams: Afrikai, Australijai ir Okeanijai, Azijai, Balkanams, Europai, Lotynų Amerikai, Šiaurės Amerikai, Užkaukazei ir Centrinei Azijai.

Oficiali WASLI susirinkimų ir susirašinėjimų kalba- anglų kalba.

Pagrindinis Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos tikslas yra kelti gestų kalbos vertėjo profesijos lygį visame pasaulyje.

WASLI suformulavo 5 siekius:

         skatinti steigti nacionalines gestų kalbos vertėjų asociacijas tose šalyse, kuriose jų dar nėra;

         remti jau egzistuojančias nacionalines vertėjų asociacijas;

         keistis informacija ir būti informacijos šaltiniu vertimo klausimais;

         remti gestų kalbos vertėjų darbą tarptautinėse konferencijose;

         bendradarbiauti su organizacijomis, kurių siekiai panašūs ir pan.

Pagrindinėmis vertybėmis PGKVA skelbia  bendradarbiavimą, vertėjų profesionalumą ir mokymąsį.

Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos interneto adresas: http:// www.wasli.org

Informacija parengta remiantis informaciniu leidiniu „Pasaulio kurčiųjų istorija“, pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos interneto svetaine www.wasli.org